Giới Thiệu Website Trường

Giới Thiệu Website Trường Của Huyện Cẩm Giàng

STT Mã trường Tên trường Website Tin bài Sách Văn bản CVăn đi
1 30295501 THCS Cẩm Hưng http://thcscamhung.camgiang.edu.vn 86 6,085 6 0
2 30295502 THCS Ngọc Liên http://thcsngoclien.camgiang.edu.vn 53 6,202 1 1
3 30295503 THCS Lương Điền http://thcsluongdien.camgiang.edu.vn 20 2,481 11 7
4 30295504 THCS Cẩm Giàng http://thcscamgiang.camgiang.edu.vn 33 6,798 6 4
5 30295505 THCS Kim Giang http://thcskimgiang.camgiang.edu.vn 122 4,442 4 6
6 30295506 THCS Thạch Lỗi http://thcsthachloi.camgiang.edu.vn 59 3,664 14 4
7 30295507 THCS Cẩm Sơn http://thcscamson.camgiang.edu.vn 29 5,036 17 6
8 30295508 THCS Cẩm Hoàng http://thcscamhoang.camgiang.edu.vn 193 8,625 28 47
9 30295509 THCS Cẩm Định http://thcscamdinh.camgiang.edu.vn 155 6,429 6 4
10 30295510 THCS Cẩm Vũ http://thcscamvu.camgiang.edu.vn 85 4,185 5 4
11 30295511 THCS Cẩm Văn http://thcscamvan.camgiang.edu.vn 44 5,337 32 4
12 30295512 THCS Đức Chính http://thcsducchinh.camgiang.edu.vn 13 1,665 1 0
13 30295513 THCS Cao An http://thcscaoan.camgiang.edu.vn 49 8,131 73 38
14 30295514 THCS Lai Cách http://thcslaicach.camgiang.edu.vn 43 5,116 10 5
15 30295515 THCS Cẩm Đoài http://thcscamdoai.camgiang.edu.vn 140 5,703 5 4
16 30295516 THCS Cẩm Đông http://thcscamdong.camgiang.edu.vn 36 5,65 83 31
17 30295517 THCS Tân Trường http://thcstantruong.camgiang.edu.vn 408 7,036 67 8
18 30295518 THCS Cẩm Phúc http://thcscamphuc.camgiang.edu.vn 92 7,102 13 31
19 30295519 THCS Cẩm Điền http://thcscamdien.camgiang.edu.vn 98 6,543 16 4
20 30295520 THCS Nguyễn Huệ http://thcsnguyenhue.camgiang.edu.vn 344 5,338 197 2
21 30295401 TH Cẩm Hưng http://thcamhung.camgiang.edu.vn 31 4,238 0 0
22 30295402 TH Ngọc Liên http://thngoclien.camgiang.edu.vn 74 5,22 33 3
23 30295403 TH Lương Điền http://thluongdien.camgiang.edu.vn 49 9,009 34 10
24 30295404 TH Cẩm Giàng http://thcamgiang.camgiang.edu.vn 36 2,562 33 3
25 30295405 TH Kim Giang http://thkimgiang.camgiang.edu.vn 79 6,415 33 4
26 30295406 TH Thạch Lỗi http://ththachloi.camgiang.edu.vn 76 4,183 40 5
27 30295407 TH Cẩm Sơn http://thcamson.camgiang.edu.vn 36 5,034 33 0
28 30295408 TH Cẩm Hoàng http://thcamhoang.camgiang.edu.vn 135 9,007 16 0
29 30295409 TH Cẩm Định http://thcamdinh.camgiang.edu.vn 64 5,686 0 1
30 30295410 TH Cẩm Vũ http://thcamvu.camgiang.edu.vn 69 6,882 33 0
31 30295411 TH Cẩm Văn http://thcamvan.camgiang.edu.vn 37 6,909 0 9
32 30295412 TH Đức Chính http://thducchinh.camgiang.edu.vn 95 4,848 36 0
33 30295413 TH Cao An http://thcaoan.camgiang.edu.vn 70 8,609 34 14
34 30295414 TH Lai Cách 1 http://thlaicach1.camgiang.edu.vn 45 4,37 33 0
35 30295415 TH Lai Cách 2 http://thlaicach2.camgiang.edu.vn 71 2,556 33 1
36 30295416 TH Cẩm Đoài http://thcamdoai.camgiang.edu.vn 78 5,979 33 4
37 30295417 TH Cẩm Đông http://thcamdong.camgiang.edu.vn 69 4,325 103 5
38 30295418 TH Tân Trường http://thtantruong1.camgiang.edu.vn 230 5,014 33 4
39 30295419 TH Cẩm Phúc http://thcamphuc.camgiang.edu.vn 42 6,399 33 4
40 30295420 TH Cẩm Điền http://thcamdien.camgiang.edu.vn 81 5,933 4 1
41 30295421 TH Tân Trường 2 http://thtantruong2.camgiang.edu.vn 187 5,217 34 5
42 30295301 MN Cẩm Hưng http://mncamhung.camgiang.edu.vn 0 0 0 0
43 30295302 MN Ngọc Liên http://mnngoclien.camgiang.edu.vn 0 0 0 0
44 30295303 MN Lương Điền http://mnluongdien.camgiang.edu.vn 0 0 0 0
45 30295304 MN Cẩm Giàng http://mncamgiang.camgiang.edu.vn 0 0 0 0
46 30295305 MN Kim Giang http://mnkimgiang.camgiang.edu.vn 0 0 0 0
47 30295306 MN Thạch Lỗi http://mnthachloi.camgiang.edu.vn 0 0 0 0
48 30295307 MN Cẩm Sơn http://mncamson.camgiang.edu.vn 0 0 0 0
49 30295308 MN Cẩm Hoàng http://mncamhoang.camgiang.edu.vn 0 0 0 0
50 30295309 MN Cẩm Định http://mncamdinh.camgiang.edu.vn 0 0 0 0
51 30295310 MN Cẩm Vũ http://mncamvu.camgiang.edu.vn 0 0 0 0
52 30295311 MN Cẩm Văn http://mncamvan.camgiang.edu.vn 0 0 0 0
53 30295312 MN Đức Chính http://mnducchinh.camgiang.edu.vn 0 0 0 0
54 30295313 MN Cao An http://mncaoan.camgiang.edu.vn 0 0 0 0
55 30295314 MN Lai Cách http://mnlaicach.camgiang.edu.vn 0 0 0 0
56 30295315 MN Cẩm Đoài http://mncamdoai.camgiang.edu.vn 0 0 0 0
57 30295316 MN Cẩm Đông http://mncamdong.camgiang.edu.vn 0 0 0 0
58 30295317 MN Tân Trường http://mntantruong.camgiang.edu.vn 0 0 0 0
59 30295318 MN Cẩm Phúc http://mncamphuc.camgiang.edu.vn 0 0 0 0
60 30295319 MN Cẩm Điền http://mncamdien.camgiang.edu.vn 0 0 0 0
Tổng số 3,756 229,963 1,226 283